UWAGA!

 1. Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano.
 2. Worki na odpady selektywne muszą posiadać naklejony kod kreskowy. Worki bez kodów kreskowych nie będą odebrane, a informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZM GOAP.
 3. W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja ta zostanie przesłana do ZM GOAP.
 4. Odpady problemowe takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) – przez cały rok należy dostarczać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), które przyjmą je bezpłatnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Więcej informacji na stronie www.goap.org.pl
 5. Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Realizowany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych – meble, wózki dziecięce itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie.
  Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do uprzedniego zgłoszenia odbioru odpadów problemowych do ZM GOAP w terminie minimum 14 dni przed datą planowanego odbioru:

  tel. 61 624 22 22
  e-mail. gabaryty@goap.org.pl

  Zgłoszenia odbioru po tym terminie nie będą realizowane!

  Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd dużego samochodu ciężarowego.